Mạch lời giải hay decoder là một trong những mạch tổ hợp có ‘n’ dòng nguồn vào và về tối đa 2n cái đầu ra. Một trong các đầu ra này sẽ chuyển động ở mức cao dựa trên sự kết hợp của các đầu vào hiện tại có, lúc mạch giải mã được bật. Điều đó tức là mạch lời giải phát hiện nay một mã núm thể. Đầu ra của mạch lời giải là các số hạng về tối thiểu của chiếc biến nguồn vào ‘n’, khi nó được kích hoạt.

Bạn đang xem: Mạch giải mã 4 sang 16

 

Mạch giải mã 2 sang 4

Cho mạch giải thuật 2 lịch sự 4 có hai nguồn vào A1 và A0 và bốn áp ra output Y3, Y2, Y1 & Y0. Sơ đồ dùng khối của mạch giải thuật 2 thanh lịch 4 được thể hiện trong hình sau.

 

*

Một vào bốn đầu ra này sẽ là ‘1’ cho mỗi tổ hợp nguồn vào khi bật, E là ‘1’. Bảng chân trị của mạch giải mã 2 sang trọng 4 như bên dưới.

 

*

Từ bảng chân trị, bạn cũng có thể viết những hàm Boolean cho từng đầu ra như sau:

 

Y3 = E.A1.A0

Y2 = E.A1.A0 ′

Y1 = E.A1′.A0

Y0 = E.A1′.A0 ′

 

Mỗi đầu ra có một vài hạng tích (product term). Vì vậy, có tổng cộng bốn số hạng tích. Chúng tôi có thể xúc tiến bốn số hạng tích này bằng cách sử dụng tư cổng and có ba nguồn vào mỗi đầu vào và hai inverter. Sơ trang bị mạch giải mã 2 thanh lịch 4 như vào hình sau.

 

*

Do đó, những đầu ra của mạch lời giải 2 thanh lịch 4 là số hạng tối thiểu của nhì biến đầu vào A1 và A0, khi kích hoạt, E bởi một. Ví như kích hoạt, E bởi 0, thì toàn bộ các đầu ra output của mạch giải thuật sẽ bằng không.

 

Tương tự, mạch giải thuật 3 thanh lịch 8 tạo thành tám số hạng về tối thiểu của cha biến đầu vào A2, A1 & A0 cùng mạch lời giải 4 sang trọng 16 tạo nên mười sáu số hạng về tối thiểu của tứ biến đầu vào A3, A2, A1 & A0.

 

Triển khai mạch lời giải bậc cao hơn

Bây giờ, bọn họ hãy tiến hành hai mạch giải thuật bậc cao sau đây bằng cách sử dụng mạch lời giải bậc rẻ hơn.

 

Mạch lời giải 3 thanh lịch 8

Mạch giải mã 4 lịch sự 16

 

Mạch giải mã 3 thanh lịch 8


*

Trong phần này, chúng ta hãy thực hiện mạch giải mã 3 sang trọng 8 bằng phương pháp sử dụng mạch giải mã 2 sang 4. Bọn họ biết rằng mạch lời giải 2 lịch sự 4 có hai đầu vào, A1 & A0 và tứ đầu ra, Y3 mang đến Y0. Vào khi, mạch giải thuật 3 lịch sự 8 gồm ba nguồn vào A2, A1 và A0 với tám đầu ra, Y7 mang đến Y0.

Xem thêm:

 

Chúng ta rất có thể tìm số lượng mạch giải mã bậc rẻ hơn quan trọng để xúc tiến mạch giải thuật bậc cao hơn bằng cách sử dụng phương pháp sau.

 

Số lượng bộ giải thuật bậc thấp hơn quan trọng = m2/m1

Trong đó

m1 là số đầu ra output của bộ giải mã bậc dưới.

 

m2 là số áp ra output của bộ giải mã bậc cao hơn.

 

Ở đây, m1 = 4 và mét vuông = 8. Thế thế, hai quý giá này trong bí quyết trên ta có

m2/m1 = 2

 

Do đó, chúng ta cần 2 mạch lời giải 2 sang trọng 4 để tiến hành một mạch giải mã 3 thanh lịch 8. Sơ đồ dùng khối của mạch giải mã 3 sang 8 sử dụng mạch giải mã 2 quý phái 4 được miêu tả trong hình sau.

 

*

Các đầu vào song song A1 và A0 được áp dụng cho mỗi mạch đưa mã 2 quý phái 4. Phần bổ sung cập nhật của nguồn vào A2 được kết nối với Enable, E của bộ giải mã thấp hơn từ 2 lịch sự 4 nhằm nhận những đầu ra, Y3 cho Y0. Đây là tư số hạng về tối thiểu phải chăng hơn. Đầu vào, A2 được liên kết trực tiếp cùng với Enable, E của bộ giải mã trên 2 sang trọng 4 nhằm nhận những đầu ra, Y7 cho Y4. Đây là tứ số hạng tối thiểu cao hơn.

 

Mạch giải mã 4 quý phái 16

Trong phần này, họ hãy xúc tiến mạch lời giải 4 sang 16 bằng phương pháp sử dụng mạch giải mã 3 sang 8. Chúng ta biết rằng mạch giải mã 3 sang 8 có ba đầu vào A2, A1 và A0 với tám đầu ra, Y7 đến Y0. Vào khi, mạch lời giải 4 sang trọng 16 gồm bốn đầu vào A3, A2, A1 & A0 và mười sáu đầu ra, Y15 cho Y0

 

Chúng ta vẫn biết công thức sau để tìm số mạch giải mã bậc thấp hơn quan trọng ở trên.

 

Thay thế, m1 = 8 và m2 = 16 vào công thức ta có

m2/m1 = 2

Do đó, họ cần 2 mạch giải mã từ 3 thanh lịch 8 để triển khai 1 mạch giải mã 4 sang trọng 16. Sơ vật dụng khối của mạch giải thuật 4 sang trọng 16 áp dụng mạch giải mã 3 sang trọng 8 được diễn đạt trong hình sau.

 

*

Các đầu vào song song A2, A1 & A0 được áp dụng cho từng mạch giải mã từ 3 sang trọng 8. Phần bổ sung của đầu vào, A3 được liên kết với Enable, E của bộ giải thuật thấp rộng từ 3 lịch sự 8 để nhận các đầu ra, Y7 mang đến Y0. Đây là tám số hạng buổi tối thiểu tốt hơn. Đầu vào, A3 được kết nối trực tiếp với Enable, E của bộ giải mã 3 lịch sự 8 trên nhằm nhận những đầu ra, Y15 mang lại Y8. Đây là tám số hạng tối thiểu cao hơn.