MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2022/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỤC I.1 PHỤ LỤC 2 VÀ KHOẢN 1 MỤC II PHỤ LỤC 3 BAN HÀNH KÈMTHEO NGHỊ QUYẾT SỐ 50/2016/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ THEO LUẬT PHÍVÀ LỆ PHÍ NĂM 2015 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XVII KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT

Căn cứ mức sử dụng Tổ chức cơ quan ban ngành địaphương ngày 19 mon 6 nám 2015;

Căn cứ mức sử dụng sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của quy định Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và nguyên lý Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bạn dạng quyphạm quy định ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ dụng cụ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật phát hành văn phiên bản quy phạm pháp luật ngày 18 mon 6 năm 2020;

Căn cứ biện pháp Phí và lệ giá thành ngày25 mon 11 năm 2015;

Căn cứ qui định Cư trú ngày 13 tháng11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiếtvà giải đáp thi hành một số trong những điều của dụng cụ Phí với lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của bộ trưởng bộ Tài chủ yếu hướng dẫn về giá tiền và lệ tầm giá thuộcthẩm quyền đưa ra quyết định của Hội đồng quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc Trungương;

Căn cứ Thông bốn số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông bốn số 85/2019/TT-BTC ngày 29tháng 11 năm 2019 của bộ trưởng cỗ Tài thiết yếu hướng dẫn về tổn phí và lệ tầm giá thuộc thẩm quyền quyết định của Hộiđồng quần chúng tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương.

Bạn đang xem: Phí thái bình nghỉ hưu

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày27 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban quần chúng. # tỉnh về câu hỏi đề nghị ban hành Nghị quyếtsửa đổi, bổ sung cập nhật Mục I.1 Phụ lục 2 cùng khoản 1 mục II Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyếtsố 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 mon 12 năm năm nhâm thìn của Hội đồng quần chúng. # tỉnh banhành nguyên tắc mức thu, chế độ thu, nộp, cai quản vàsử dụng phí, lệ phítheo luật Phí với lệ giá thành năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồngnhân dân tỉnh giấc trên địa bàn tỉnh Thái Bình; report thẩm tra số 09/BC-HĐNDngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng quần chúng. # tỉnh; ý kiến đàm luận của đại biểu Hội đồng nhândân trên kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục I.1 Phụ lục 2 cùng khoản 1 MụcII Phụ lục 3 phát hành kèm theo quyết nghị số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12năm 2016 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh phát hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và thực hiện phí, lệ tầm giá theo phép tắc Phí với lệ mức giá năm năm ngoái thuộc thẩm quyềncủa Hội đồng quần chúng tỉnh trên địa phận tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Mục I.1 Phụ lục 2 như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Tỷ lệ, điều tiết

Cơ quan thu

1

Lệ phí đk cư trú

-

Đăng cam kết thường trú cả hộ hoặc một người

đồng/lần đăng ký

10.000

Ngân sách nhà nước hưởng trọn 100%

Cơ quan triển khai đăng cam kết cư trú

-

Đăng ký kết tạm trú, gia hạn trợ thời trú cả hộ hoặc một người

đồng/lần đăng ký

10.000

-

Đăng ký kết tạm trú, gia hạn tạm trú theo danh sách

đồng/người/lần đăng ký

10.000

-

Tách hộ

đồng/lần đăng ký

10.000

-

Điều chỉnh tin tức về trú ngụ trong Cơ sở tài liệu về cư trú

đồng/lần đăng ký

5.000

-

Xác nhận tin tức về cư trú

đồng/lần đăng ký

5.000

2. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Mục II Phụ lục 3 như sau:

“1. Lệ phí đk cư trú:

Miễn lệ phí đk cư trú đối vớicác ngôi trường hợp:

- Bố, mẹ, vk (hoặc chồng) của liệtsĩ, bé dưới 18 tuổi của liệt sĩ; mến binh, con dưới 18 tuổi của thươngbinh; Bà mẹ nước ta anh hùng; hộ nghèo; công dân thuộc những xã, thị trấn vùngcao theo phương pháp của Ủy ban Dân tộc.

- Công dân dưới 16 tuổi khi làm các thủ tục đăng ký cư trú lần đầu.

- Các đối tượng người tiêu dùng được miễn lệ tầm giá theoquy định tại khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 64/2017/TT-BTC ngày 27 mon 6 năm 2017của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ mức giá quốc tịch, lệ giá thành hộ tịch,đăng ký cư trú cho tất cả những người được phép trú ngụ theo hình thức của thỏa thuận giữaChính che nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa nước ta và chính phủ nước cộng hòadân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết và xử lý vấn đề người di cư từ do, thành hôn khônggiá thú trong vùng biên thuỳ hai nướckhi làm những thủ tục về quốc tịch, đk hộ tịch, đk cư trú và những giấy tờkhác tương quan đến nhân thân.

Xem thêm: Làm Whipping Cream Bằng Máy Xay Sinh Tố, Đánh Bông Whipping Cream Bằng Máy Sinh Tố

Điều 2. Hộiđồng quần chúng. # tỉnh giao Ủy ban quần chúng tỉnh tổ chức triển khai triển khai tiến hành Nghị quyếttheo đúng mức sử dụng của pháp luật.

Điều 3.Thường trực Hội đồng dân chúng tỉnh, các Ban Hội đồng quần chúng. # tỉnh, Tổ đại biểu,đại biểu Hội đồng dân chúng tỉnh đo lường và thống kê việc tổ chức triển khai triển khai, triển khai Nghịquyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dântỉnh tỉnh thái bình Khóa XVII Kỳ họp để xử lý công việcphát sinh đột nhiên xuất thông qua ngày 29 tháng bốn năm 2022 và gồm hiệu lực từ ngày 10tháng 5 năm 2022./.

chỗ nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - bao gồm phủ; - những Bộ: Tài chính, Công an; Cục soát sổ văn bạn dạng Quy bất hợp pháp luật - cỗ Tư pháp; - sở tại Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu chính phủ tỉnh; - trực thuộc Hội đồng quần chúng tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - kiểm toán Nhà nước quanh vùng XI; - các Ban Hội đồng quần chúng tỉnh; - Đại biểu Hội đồng quần chúng. # tỉnh; - những sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; - Ủy ban trận mạc Tổ quốc việt nam tỉnh; - Kho bạc bẽo Nhà nước Thái Bình; - thường trực Huyện ủy, Thành ủy; - trực thuộc Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; - Ủy ban quần chúng. # huyện, thành phố; - Báo Thái Bình, công văn tỉnh, Cổng thông tin điện tử Thái Bình; Trang thông tin điện tử công sở Đoàn đại biểu qh và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình; - giữ VTVP.

Bài viết liên quan