Trắc nghiệm Chương 2 Hình học tập 8 có đáp án tất cả đáp án

Với bộ bài tập Trắc nghiệm Chương 2 Hình học tập 8 tất cả đáp án Toán lớp 8 chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng bài học cùng ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm hình học lớp 8

*

Bài 1: Đa giác rất nhiều là nhiều giác

A. Có toàn bộ các cạnh bởi nhau

B. Có tất cả các góc bởi nhau

C. Có tất cả các cạnh bằng nhau và những góc bởi nhau

D. Cả bố câu trên phần lớn đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định nghĩa: Đa giác đa số là đa giác có toàn bộ các cạnh đều nhau và các góc bởi nhau.

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 2: Hãy lựa chọn câu đúng:

A. Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích nhị cạnh góc vuông

B. Diện tích s hình chữ nhật bằng nửa tích hai size của nó

C. Diện tích hình vuông có cạnh a là 2a

D. Toàn bộ các câu trả lời trên số đông đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) diện tích s hình chữ nhật bởi tích hai kích cỡ của nó

+) Diện tích hình vuông có cạnh a là a2

+) diện tích tam giác vuông bởi nửa tích nhì cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Đáp án nên chọn là: A


Lời giải

Số đường chéo cánh của hình 10 cạnh là:

*
 đường

Đáp án buộc phải chọn là: A


Lời giải

Số đo góc của đa giác phần đa 9 cạnh:

*
 

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 5: Một tam giác gồm độ dài bố cạnh là 12cm, 5cm, 13cm. Diện tích tam giác kia là

A. 60cm2

B. 30cm2

C. 45cm2

D. 32,5cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 52 + 122 = 169; 132 = 169 ⇒ 52 + 122 = 132

Do đó trên đây tam giác đã cho là tam giác vuông tất cả hai cạnh góc vuông là 5cm và 12cm.

Diện tích của nó là: .12.5 = 30 (cm2)

Đáp án đề nghị chọn là: B


Bài 6: Tổng số đo các góc của hình nhiều giác n cạnh là 9000 thì

A. N = 7

B. N = 8

C. N = 9

D. N = 6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Áp dụng bí quyết tính tổng thể đo các góc trông đa giác n cạnh là: (n – 2).1800 (với n ≥ 3), ta có:

(n – 2).1800 = 9000 ⇒ (n – 2) = 9000 : 1800

⇒ n – 2 = 5 ⇒ n = 7

Đáp án nên chọn là: A


Bài 7: Hình chữ nhật có chiều dài tang 4 lần, chiều rộng sút 2 lần, lúc đó diện tích s hình chữ nhật

A. Không cố gắng đổi

B. Tang 4 lần

C. Giảm 2 lần

D. Tang 2 lần

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo cách làm tính diện tích hình chữ nhật S = a.b thì diện tích s hình chữ nhật tỉ trọng thuận với chiều dài với chiều rộng lớn của nó

Nếu a’ = 4a; b’ = b thì S’ = a’.b’ = 4a.b = 2S

Do đó diện tích mới bằng 2 lần diện tích đã cho

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Bài 8: Hình chữ nhật có diện tích là 240cm2, chiều rộng lớn là 8cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 38cm

B. 76cm

C. 19cm

D.152cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chiều dài hình chữ nhật là: 240 : 8 = 30cm

Chu vi hình chữ nhật là: 2.(30 + 8) = 76(cm)

Đáp án nên chọn là: B


Bài 9: Cho tam giác ABC với bố đường cao AA’, BB’, CC’. Call H là trực tâm của tam giác đó. Lựa chọn câu đúng.

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Ta có: SHBC + SHAC + SHAB = SABC

*

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 10: Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC với BD cắt nhau tại O. Biết OA = 12cm, diện tích hình thoi ABCD là 168cm2. Cạnh của hình thoi là:

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông AOB vuông trên O ta có:

*

Đáp án nên chọn là: C


Bài 11: Cho tam giác ABC trung tuyến AM, chiều cao AH. Lựa chọn câu đúng

*

Hiển thị đáp án

Bài 12: Cho hình chữ nhật ABCD tất cả AD = 8cm, AB = 9cm. Các điểm M, N bên trên đường chéo cánh BD làm thế nào cho BM = MN = ND. Tính diện tích s tam giác CMN.

A. 12cm2

B. 24cm2

C. 36cm2

D. 6cm2

Hiển thị đáp án

Bài 13: Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB mang M. Tìm địa điểm của M nhằm SMBC =

*
SABCD.

*

Hiển thị đáp án

Bài 14: Cho hình vuông vắn MNPQ nội tiếp tam giác ABC vuông cân nặng tại A (hình vẽ). Biết SMNPQ = 484cm2. Tính SABC.

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Ta có

Kẻ AH ⊥ BC ⇒ H là trung điểm cạnh BC (vì tam giác ABC vuông cân tại A)

Khi kia AH là mặt đường trung tuyến đề nghị

*
 (tính hóa học đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền vào tam giác vuông)

+ Xét tam giác vuông CNP tất cả

*
(do tam giác ABC vuông cân) phải tam giác CNP vuông cân nặng tại P

Suy ra CP =PN = 22cm

+ tương tự như ta gồm ΔQMB vuông cân nặng tại Q ⇒ QM = QB = 22cm

Từ đó BC = PC + PQ + QB = 22 + 22 + 22 = 66cm

*

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 15: Cho tam giác ABC có diện tích 12cm2. Call N là trung điểm của BC, M bên trên AC làm thế nào cho AM =

*
AC, AN giảm BM trên O.

1. Chọn câu đúng

A. AO = ON

B. BO = 3OM

C. BO = 2OM

D. Cả A, B hầu như đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Lấy phường là trung điểm của CM.

*

Suy ra NP là đường trung bình của tam giác BMC (định nghĩa).

Suy ra NP // BM (tính chất đường trung bình).

Tam giác ANP có:

*

⇒ AO =ON (định lý hòn đảo của đường trung bình).

Theo chứng minh trên ta bao gồm OM là con đường trung bình của tam giác ANP phải OM = NP (1)

NP là con đường trung bình của tam giác BCM cần NP = BM (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra BM = 4OM ⇒ BO = 3OM

Vậy cả A, B phần đa đúng

Đáp án buộc phải chọn là: D


Lời giải

*

Hai tam giác AOM với ABM gồm chung đường cao hạ trường đoản cú A nên:

*

Hai tam giác ABM với ABC bao gồm chung mặt đường cao hạ từ B nên:

*

Đáp án phải chọn là: D


Bài 16: Cho tam giác ABC,  = 900, AB = 6cm, AC = 8cm. Hạ AH ⊥ BC, qua H kẻ HE ⊥ AB, HF ⊥ AC với E ЄAB; F Є AC.

1. Tính BC, EF.

Xem thêm: Mua Thuốc Lắc Ở Đâu - Công Nghệ Sản Xuất Và Đường Dây Thuốc Lắc

A. BC = 10cm; EF = 4,8cm

B. BC = 10cm; EF = 2,4cm

C. BC = 12cm; EF = 5,4cm

D. BC = 12cm; EF = 5,4cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Áp dụng định lý Pitago vào tam giác ABC vuông tại A ta có:

*

Áp dụng định lý Pitago vào tam giác ABH vuông tại A ta có:

AH2 = AB2 – BH2 = 36 – BH2.

Áp dụng định lý Pitago vào tam giác ACH vuông trên A ta có:

AH2 = AC2 – HC2 = 64 – HC2

⇒ 36 – BH2 = 64 – HC2

⇔ 36 – BH2 = 64 – (10 – BH)2 (do HC + bảo hành = BC = 10)

⇔ 28 – 100 +20BH – BH2 + BH2 = 0

⇔ 20BH = 72

⇔ bảo hành = 3,6

*

⇒ AEHF là hình chữ nhật (dhnb) ⇒ AH = EF (hai đường chéo hình chữ nhật bằng nhau)

⇒ EF = AH = 4,8 cm

Đáp án phải chọn là: A


2. Gọi M, N theo lần lượt là trung điểm của HB và HC. Tính diện tích tứ giác MNFE.

A. 18cm2

B. 6cm2

C. 12cm2

D. 24cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Kẻ MP ⊥ EH (P Є EH), NQ ⊥ HF (Q Є HF) ta có: MP và NQ theo thứ tự là mặt đường trung bình của tam giác HBE cùng HFC yêu cầu MP = BE, NQ = FC

*

Đáp án cần chọn là: C


Bài 17: Cho hình thang ABCD, AB song song cùng với CD, đường cao AH. Biết AB = 7cm; CD = 10cm, diện tích s của ABCD là 25,5cm2 thì độ lâu năm AH là:

A. 2,5cm

B. 3cm

C. 3,5cm

D. 5cm

Hiển thị đáp án

Bài 18: Cho hình thang ABCD, đường cao ứng cùng với cạnh DC là AH = 6cm; cạnh DC = 12cm. Diện tích s của hình bình hành ABCD là:

A. 72cm2

B. 82cm2

C. 92cm2

D. 102cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Cạnh của tam giác đa số là: AB = BC = CA = 18 : 3 = 6(cm)

Gọi AH là mặt đường cao kẻ tự đỉnh A của tam giác ABC

Khi kia AH vừa là con đường cao vừa là mặt đường trung con đường của tam giác rất nhiều ABC.

Suy ra bảo hành = HC = BC = .6 = 3(cm)

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông AHB ta có:

*

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 20: Cho hình bình hành ABCD tất cả CD = 4cm, mặt đường cao vẽ tự A mang đến cạnh CD bởi 3cm. Gọi M là trung điểm của AB. DM cắt AC tại N.

1. Tính diện tích s hình bình hành ABCD, diện tích s tam giác ADM.

A. SABCD = 12cm2; SADM = 3cm2

B. SABCD = 12cm2; SADM = 6cm2

C. SABCD = 24cm2; SADM = 3cm2

D. SABCD = 24cm2; SADM = 6cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

+) SABCD = AH.CD = 4.3 = 12(cm2)

+) bởi M là trung điểm của AB đề nghị AM = AB = .4 = 2(cm)

Ta có chiều cao từ đỉnh D đến cạnh AM của tam giác ADM bằng chiều cao AH của hình bình hành.

⇒ SADM = AH.AM = .3.2 = 3(cm2)

Đáp án cần chọn là: A


Lời giải

*

Tứ giác ABCD là hình bình hành yêu cầu AC với BD giảm nhau tại trung điểm O của mỗi đường.

Xét tam giác ABD ta có: AO với DM là hai đường trung tuyến đường của tam giác.

Mà AO DM = N ⇒ N là trung tâm tam giác ADB.

*
(tính chất đường trung tuyến của tam giác)

Suy ra

*

+) nhị tam giác AMN cùng ADM gồm cùng con đường cao hạ tự A cần

*
 

Mà theo câu trước SADM = 3 cm2

*
(tính chất đường trung tuyến của tam giác)

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 21: Cho hình bình hành ABCD tất cả

*
 = 1200, AB = 2BC. Hotline I là trung điểm CD, K là trung điểm của AB. Biết chu vi hình bình hành ABCD bởi 60cm. Tính diện tích s hình bình hành ABCD.

*
(tính chất đường trung tuyến đường của tam giác)

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Kẻ bảo hành là đường cao ứng với cạnh CD của hình bình hành ABCD ⇒ SABCD = BH.CD

Theo đề bài bác ta bao gồm chu vi hình bình hành ABCD bằng 60cm.

⇒ 2(AB + BC) = 60 ⇔ 2.3BC = 60 ⇔ BC = 10cm

Xét tứ giác KICB ta có: IC = BC = KB = IK = AB = 10cm

⇒ IKBC là hình thoi (dấu hiệu nhận biết).

*
(tính chất đường trung con đường của tam giác)

Xét tam giác ICB có:

*
 ⇒ ICB là tam giác đều. (tam giác cân tất cả góc sinh hoạt đỉnh bằng 600).

⇒ bảo hành vừa là con đường cao vừa là đường trung đường ứng xuất xắc H là trung điểm của IC.

⇒ HI = HC = BC = 5cm

Áp dụng định lý Pytago với tam giác vuông HBC ta có:

*
(tính chất đường trung tuyến đường của tam giác)

Đáp án phải chọn là: A


Bài 22: Tam giác ABC gồm hai trung tuyến AM với BN vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích s tam giác đó theo nhì cạnh AM cùng BN.

*
(tính hóa học đường trung đường của tam giác)

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Ta gồm ABMN là tứ giác có hai đường chéo AM và BN vuông góc bắt buộc có diện tích s là: SABMN = AB.MN

Hai tam giác AMC với ABC bao gồm chung đường cao hạ trường đoản cú A bắt buộc

*
 

⇒ SAMC = SABC (1)

Hai tam giác AMN với AMC tất cả chung mặt đường cao hạ từ bỏ M đề nghị

*
 

⇒ SAMB = SABC (2)

Từ (1) và (2) suy ra

*

Hai tam giác AMB với ABC có chung mặt đường cao hạ từ A bắt buộc

*
 

⇒ SAMB = SABC

*
(tính chất đường trung tuyến của tam giác)

Đáp án buộc phải chọn là: D


❮ bài bác trướcBài sau ❯
giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3